:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 300,000.00 บาท โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้ 1. คุณบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ 2. คุณสุวรรณา เอี่ยมรุ่งโรจน์ 3. คุณชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-01-30
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ