:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร "เจ้าหน้าที่ธุรการ"
ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 13,800.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงานประจำมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 25-35 ปีบริบูรณ์
3. จบการศึกษาไม่ตำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
3. กำหนดสอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมธ.ไทยพาณิชย์ ชั้น 11 ตึกสิรินธร
เวลา 09.00-11.00 น. สอบข้อเขียน
เวลา 13.00-14.00 น. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
5. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิรพ.ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-11-09
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ