:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสอบสัมภาษณ์ "ครูพี่เลี้ยง"
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 21 กันยายน 2560
เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง" นั้น
ปรากฎว่ามีผู้สมัคร จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นางศศิธร รุ่งเรือง
2. นางสาวปรียานุช เมืองธรรม
3. นางนภา ไทยลี่
4. นางสาวสมจิต ป้องโหน่ง
และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณา และมีสิทธิ์สอบและสอบสัมภาษณ์
จำนวน 4 คน ดังรายนามดังกล่าวข้างต้น

โดยให้ผู้มีสิทธิ์มาสอบและสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม
2560 ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร (ห้องประชุม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน)
เวลา 10.00-11.30 น. สอบข้อเขียน
เวลา 13.30-14.30 น. สอบสัมภาษณ์
และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-10-12
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ