:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร "ครูพี่เลี้ยง"
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง" จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,110.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. มีความประพฤติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา
4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานบริการทางการแพทย์ของรัฐหรือเอกชน (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน)
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบรับรองการผ่านงาน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 ต.ค. 60
3. กำหนดกสอบวันที่ 12 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุมธ.ไทยพาณิชย์ ชั้น 11
ตึกสิรินธร เวลา 10.00-11.00 น. สอบข้อเขียน และเวลา 13.30-15.00 น. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานวันที่ 17 ต.ค.60
เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิรพ.ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-09-27
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ