:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน
13,800.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงาน
ประจำมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หลักการในการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-28 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 02-3547997-9 ต่อ 101,109
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-10-17
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ