:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง"
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง" ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นั้น

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู็ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. นางสาวอรอินทร์ เหล่าหวายนอก
สำรอง
1. นางสาววิรัญชนา อยู่นุช

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร และเร่ิมปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559

(นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์)
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-08-04
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ