:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่ง "ครูพี่เลี่ยง" จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี

คุณสมบัติ
1. สัญขาติไทย
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2559 (วันและเวลาราชการ)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 มิถุนายน 2559
3. กำหนดสอบวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
เวลา 09.00-11.00 น. - สอบข้อเขียน
เวลา 13.00-14.00 น. - สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2559
5. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-3547997-9 ต่อ 101, 109, 02-3548108 ต่อ 5512

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-05-12
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ