:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บริจาคสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนำโดยประธานกรรมการ มูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และ กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบ ทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จากคุณดำรง วารินทร์ศิริกุล และครอบครัว จำนวน 500,000.- บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-07-07
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ