:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บริจาคสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี ดังนี้ 1. ศ.ดร.นพ.ภักดี โพธิศิริ จำนวน 5,000,000.- บาท 2. คุณวันชัย-คุณวิภา สินาโรจน์ จำนวน 1,000,000.- บาท โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) รวมรับมอบเงิน
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-06-14
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ