:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 100,000.- บาท โดยคุณวรรณา แสงหิรัญ มีประธานมูลนิธิ, รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ), กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-09-12
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ