:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ขอขอบคุณครอบครัวไกรพานนท์ และคณะ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เป็นเงิน 1,202,000.- บาท จำนวน 6 ท่าน โดยรายนามดังต่อไปนี้ 1. คุณมาลีรัตน์ ไกรพานนท์ จำนวน 350,000.- บาท 2. คุณเรวัตร์ นันตะสุคนธ์ จำนวน 300,000.- บาท 3. คุณนลินี ไกรพานนท์ จำนวน 200,000.- บาท 4. คุณนงนุช ไกรพานนท์ จำนวน 200,000.- บาท 5. นพ.พรพล ศิริไพรวัน จำนวน 100,000.- บาท 6. คุณชูจิตต์ ภูษณปัญญา จำนวน 52,000.- บาท โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ กรรมการผู้จัดการ, คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ และคุณรำไพพรรณ มีชูรส กรรมการเหรัญญิก ร่วมรับ มอบเงินบริจาคเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-07-04
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ