มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์

ประธานกรรมการ

นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ

รองประธานและกรรมการผู้จัดการ

แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ

รองประธานกรรมการ

นายแพทย์บุญธันว์ สมบูรณ์

กรรมการ

นายแพทย์สุนทร อันตรเสน

กรรมการ

นายแพทย์ประธาน จินายน

กรรมการ

นายแพทย์สุรวิทย์ เตชะธุวานันท์

กรรมการ

นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์

กรรมการ

นางสาวเบญจวรรณ ขัมภรัตน์

กรรมการ

นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร

กรรมการ

นางสาวประนอม ดวงใจ

กรรมการ

นางสาวอุทัยวรรณ สิงหะอุดม

กรรมการ

นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์

กรรมการเลขานุการ

นางรำไพพรรณ มีชูรส

กรรมการเหรัญญิก