มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

ผู้มีอุปการคุณรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 กำหนดจัดงานครบรอบ 65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี
มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากผู้มีจิตศรัทธา และผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมงาน จำนวน 12 ท่าน
และเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. คุณบรรจง ศรีสุทธาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
2. คุณปัญญภัส เหลียงทอง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
3. คุณพรทิพย์ ตั้งอารมณ์สุข เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
4. พันเอก(พิเศษ)ไพโรจน์ ลิมตระการ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
5. คุณสุริยง การัณย์สุทธ์ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์