มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยมีเจตจำนงหลักในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยเเละส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถถี ในด้านการบริการผู้ป่วย ตลอดจนการส่งเสริมงานด้สนการศึกษาวิจัย ค้นคว้าทาง วิชาการในด้านการรักษาผู้ป่วย

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2523 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมเเละองค์กรจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยเงินทุนเริ่มเเรก 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เเละได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามหนังสือที่ มท. 0313/5857 ลงวันที่ 28 เมษายน 2524

  กระทรวงการคลัง ได้ประกาศรับรองให้ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 184 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ซึ่งทำให้เงินของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีที่ฝากไว้กับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนฯ สามารถรีบดอกผลเต็มจำนวน โดยไม่ต้องหักภาษี เเละผู้บริจาก สามารถนำใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีไปลดหย่อนภาษีได้
  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี "RAJAVITHI HOSPITAL FOUNDATION"

  ปัจจุบันมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 15 คน เเละมีเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดเเคลนคุณทรัพย์

  2. เพื่อช่วยเหลือในด้สนการศึกษา ฝึกอบรมฯ วิจัย สวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี

  3. เพื่อช่วยเหลือในกิจการของโรงพยาบาลราชวิถี

  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองเเต่ประการใด

  5. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารประโยชน์ โดยทรัพย์สินของมูลนิธิอาจได้มาจาก

    1) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรม อื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

    2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

    3) ดอกผลซึ้งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ