มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

การบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะบริจาคเงินให้มูลนิธิ สามารถบริจาคได้ ดังนี้

1.บริจาคสมทบทุนมูลนิธิราชวิถี ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่มูลนิธิกำหนดไว้ ได้แก่

1). เพื่อช่วยเหลือผู้ปวยยากไร้ทั้งโรคทั่วไป เเละโรคเฉพาะโรคต่างๆ เช่น

โรคข้อเเละกระดูก
โรคมะเร็ง
โรคไตเรื้อรัง

2). เพื่อสมทบทุนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเเละอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น

ทุนยาเเละเวชภัณฆ์
ทุนอุปกรณ์การให้โลหิต
ทุนแขน-ขาเทียม
ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรคข้อเเละกระดูก เเละอวัยวะเทียม
ทุนช่วยเหลือผู้วายชนม์ที่ยากไร้
ทุนซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเเพทย์ให้หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลราชวิถี

3). ทุนที่ระบุวัตถุประสงค์จำเพาะพิเศษอื่นๆ เช่น

ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
ช่วยเหลือกิจการของโรงพยาบาลราชวิถี เช่น

- ทุนศูนย์การเเพทย์ราชวิถี
- ทุนพัฒนาระบบไอ.ที. โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น

2.บริจาคโดยการตั้งเป็นชื่อทุน (ตมผู้บริจาคกำหนดชื่อ) โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่าวยยากไร้ โดยบริจาคเป็นจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ่วน) จะเป็นการบริจาคครั้งเดียว หรือสมารถบริจาคสมทบได้ให้ครบภายใน 1 ปี จึงจัสามารถตั้งเป็นมทุนได้

3.บริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนต่างๆ ในโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเเละสบัยสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 53 กองทุน ดังนี้

1) กองทุนงานโรคไต
2) กองทุนศัลยกรรมหัวใจเเละทรวงอก
3) กองทุนงานโรคหัวใจอายุกรรม
4) กองทุนอุบัติเหตุเเละการเเพทย์ฉุกเฉิน
5) กองทุนกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
6) กองทุนจุกษุวิทยา
7) กองทุนวิจัยโรคเบาหวานเเละการตั้งครรภ์
8) กองทุนศูนย์ผ่าตัดทางกล้อง
9) กองทุนอายุรกรรม
10) กองทุนโรคมะเร็งอายุรกรรม
11) กองทุนศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด
12) กองทุนโรคมะเร็งรังสีรักษา
13) กองทุนกลุ่มงานและยาเสพติด
14) กองทุนโรคมะเร็งศรีษะเเละลำคอ
15) กองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่นตับ
16) กองทุนศูนย์โรคนิ่ว
17) กองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนไต
18) กองทุนศูนย์ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน เเละทางเดินน้ำดี
19) กองทุนงานโรคโลหิต
20) กองทุนหน่วยต่อมไร้ท่อ
21) กองทุนพัฒนางานงานบริการโลหิต
22) กองทุนเวชสารสนเทศ
23) กองทุนผ่าตัดทางหู
24) กองทุนทับทิมสยามพัฒนางานการบินไทย
25) กองทุนเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
26) กองทุนห้องฝากครรภ์เเละการฝั่งเข็ม
27) กองทุนพัฒนาโครงการเลี้ยงเด็กกลางวัน
28) กองทุนเวชศาสตร์มารดาเเละทารก
29) กองทุนผ่าตัดผ่านกล้องทรงนรีเวช
30) กองทุนอัลตราซาวด์สูติ-นรีเวช
31) กองทุนโรคข้อเเละถูมิเเพ้ กลุ่มงานอายุรกรรม
32) กองทุนศัลยกรรมตกแต่ง
33) กองทุนจิตเวช
34) กองทุนศาสตราจารย์เเพทย์เสม พริ้มพวงแก้วฯ
35) กองทุนวิจัยในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
36) กองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู
37) กองทุนประชุมวิชาการอายุรศาสตร์
38) กองทุนส่งเสริมสุขภาพเเละป้องกันโรค
39) กองทุนโรคทางเดินอาหารเเละตับ
40) กองทุนโรคไทรอยด์
41) กองทุนพัฒนาคลินิกผู้มีบุตรยาก
42) กองทุนพยาบาลจักษุ
43) กองทุนศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด
44) กองทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลราชวิถี
45) กองทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเเพทย์
46) กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีทวารเทียม
47) กองทุนสร้างสูนย์มะเร็ง ณ ศูนย์การเเพทย์ราชวิถี
48) กองทุนเรือตรีอมฤตเเละคุณสุมนา วิสุทธิธรรม
49) กองทุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
50) กองทุนเพื่อผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพ
51) กองทุนโรคมะเร็งกระดูกเเละเนื้อเยื่ออ่อน
52) กองทุนผู้ป่วยอัมพาตกระดูกสันหลังบาดเจ็บ
53) กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนท่อ