:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กองทุน


ลำดับ ชื่อกองทุน วัตถุประสงค์กองทุน
1. กองทุนงานโรคไต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรคไต, ปลูกถ่ายไต, ฟอกเลือด
2. กองทุนศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นแก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ
3. กองทุนงานโรคหัวใจอายุรกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และซื้อเครื่องมือที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
4. กองทุนอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน และสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล
5. กองทุนกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการด้านสูตินรีเวชกรรม และสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน
6. กองทุนจักษุวิทยา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารักษาพยาบาลด้านจักษุวิทยา และสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของกลุ่มงานจักษุวิทยา
7. กองทุนวิจัยเรื่องโรคเบาหวานและการตั้งครรภ์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลโรคเบาหวาน และการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการโรงพยาบาลราชวิถี
8. กองทุนศูนย์การผ่าตัดทางกล้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัยของศูนย์การผ่าตัดทางกล้อง
9. กองทุนอายุรกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารับบริการด้านอายุรกรรม
10. กองทุนโรคมะเร็งอายุรกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลด้านค่ายาเคมีบำบัด และการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด
11. กองทุนศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด เพื่อช่วยเหลือกิจการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดของโรงพยาบาลราชวิถี
12. กองทุนโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็งที่รักษาโดยรังสีรักษาในโรงพยาบาลราชวิถี และสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา
13. กองทุนกลุ่มงานยาและสารเสพติด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลด้านการติดยาและสารเสพติด และส่งเสริมกิจกรรมบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
14. กองทุนโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลด้านโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ และส่งเสริมงานวิจัย สนับสนุนพัฒนาบุคลากรและช่วยเหลือสวัสดิการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี
15. กองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนตับ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้านการผ่าตัดเปลี่ยนตับ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัย การศึกษา และช่วยเหลือการบริหารงานด้านการผ่าตัดเปลี่ยนตับของโรงพยาบาลราชวิถี
16. กองทุนศูนย์โรคนิ่ว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาพยาบาลด้านโรคนิ่วและระบบปัสสาวะ และส่งเสริม ช่วยเหลือสวัสดิการและการบริหารกิจการงานด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
17. กองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนไต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไต และสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไตของโรงพยาบาลราชวิถี
18. กองทุนศูนย์ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาด้านโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ส่งเสริมและช่วยเหลือสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
19. กองทุนงานโรคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับการรักษาพยาบาล ตรวจงานโรคโลหิต และส่งเสริมงานวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
20. กองทุนหน่วยต่อมไร้ท่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลด้านโรคต่อมไร้ท่อ และส่งเสริมหรือช่วยเหลือการเรียนการสอน การวิจัย การรักษาพยาบาลของหน่วยต่อมไร้ท่อ
21. กองทุนพัฒนางานบริการโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านเวชศาสตร์ธนาคารเลือด, ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธนาคารเลือด
22. กองทุนเวชสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของงานด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศของโรงพยาบาลราชวิถี
23. กองทุนผ่าตัดทางหู เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยาไร้ที่มารับการรักษาพยาบาลด้านโรคหู และส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของงานด้านโรคเกี่ยวกับหูในโรงพยาบาลราชวิถี
24. กองทุนทับทิมสยามพนักงานการบินไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนค่ารักษาพยาบาล สนับสนุนการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์/เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และการพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี
25. กองทุนเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฮอร์โมนทางนรีเวช และผู้มีบุตรยาก งานวางแผนครอบครัว และงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาลราชวิถี
26. กองทุนห้องฝากครรภ์และการฝังเข็ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลด้านฝากครรภ์ และส่งเสริมหรือช่วยเหลือกิจการของงานฝากครรภ์และฝังเข็มในโรงพยาบาลราชวิถี
27. กองทุนพัฒนาโครงการเลี้ยงเด็กกลางวัน เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชวิถีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมและช่วยเหลือการบริหารกิจการด้านพัฒนาบุคลากร การวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรในหน่วยเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงพยาบาลราชวิถี
28. กองทุนเวชศาสตร์มารดาและทารก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก และส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและการวิจัยด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในโรงพยาบาลราชวิถี
29. กองทุนผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและการวิจัยด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การฝึกปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อการสอน ของงานผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
30. กองทุนอัลตราซาวด์สูติ-นรีเวช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารับการตรวจวินิจฉัยด้านอัลตราซาวด์สูติ-นรีเวช และส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและการวิจัยด้านอัลตราซาวด์สูติ-นรีเวชในโรงพยาบาลราชวิถี
31. กองทุนโรคข้อและภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ และการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคข้อและภูมิแพ้ทางอายุร กรรม และสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อและภูมิแพ้
32. กองทุนศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารับการรักษาพยาบาลด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง และส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของงานศัลยศาสตร์ตกแต่ง
33. กองทุนจิตเวช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาพยาบาลด้านจิตเวช และช่วยเหลือการบริหารกิจการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานจิตเวช
34. กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้วฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารับการรักษาพยาบาลด้านโรคจอประสาทตา และส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
35. กองทุนวิจัยในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการบริหารจัดการของงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ งานห้องสมุด งานเวชนิทัศน์ การศึกษาต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี
36. กองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้พิการบาดเจ็บของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และส่งเสริม พัฒนาวิชาการด้านงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
37. กองทุนประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดประชุม การเรียนการสอน การจัดพิมพ์หนังสือวิชาการของกลุ่มงานอารุยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
38. กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของงานด้านป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งป้องกันโรคระบบหายใจ และปอด ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี
39. กองทุนโรคทางเดินอาหารและตับ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาพยาบาลด้านโรคทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลราชวิถี และส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของงานด้านอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลราชวิถี
40. กองทุนโรคไทรอยด์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รับการรักษาด้านโรคไทรอยด์ และส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการ การจัดซื้อครุภัณฑ์/เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลราชวิถี
41. กองทุนพัฒนาคลินิกผู้มีบุตรยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกผู้มีบุตรยาก ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ งานวิจัย และผลิตสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศน์ทางวิชาการในงานเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
42. กองทุนพยาบาลจักษุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาพยาบาลด้านจักษุ และสนับสนุนส่งเสริมวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลจักษุ หรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของงานด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจักษุ
43. กองทุนศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารับการรักษาพยาบาลด้านการผ่าตัด และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารกิจการของงานด้านศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี
44. กองทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
45. กองทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเลือกการบริหารกิจการของงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
46. กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีทวารเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลทางด้านการผ่าตัด และดูแลทวารเทียมทั้งระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลราชวิถี
47. กองทุนสร้างศูนย์มะเร็ง ณ ศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อการสร้างศูนย์มะเร็ง และจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของศูนย์มะเร็ง ณ ตึกศูนย์การแพทย์ราชวิถี
48. กองทุนเรือตรีอมฤตและคุณสุมนา วิสุทธิธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลทางด้านส่องกล้องและผ่าตัดทางกล้องด้านศัลยศาสตร์ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ในการรักษาโรคโดยการส่องกล้องและผ่าตัดทางกล้อง กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล ราชวิถี
49. กองทุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลด้านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ค่ายา, ค่าตรวจวินิจฉัย, ค่ารักษา เพื่อผู้ป่วยยากไร้) และเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและจัดประชุม
50. กองทุนเพื่อผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลด้านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ค่ายา, ค่าตรวจวินิจฉัย, ค่ารักษา เพื่อผู้ป่วยยากไร้) และเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและจัดประชุม
51. กองทุนโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลทางด้านค่าอุปกรณ์พิเศษทดแทนกระดูกแขน กระดูกขา รวมไปถึงอุปกรณ์แขน-ขาเทียม และช่วยเหลือการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับงานโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
52. กองทุนผู้ป่วยอัมพาตกระดูกสันหลังบาดเจ็บ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลด้านค่าอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น รวมถึงกายอุปกรณ์และการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะอัมพาตกระดูกสันหลังบาดเจ็บของโรงพยาบาลราชวิถี
53. กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลทางด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของงานศัลยกรรมเปลี่ยนข้อ
54. กองทุนนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี สนับสนุน ส่งเสริมการคิด ผลิต สร้าง และเผยแพร่งานนวัตกรรมของโรงพยาบาลราชวิถี และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย